Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Voedingscoach/gewichtsconsulente: mevrouw K. van Dongen, handelende als zelfstandig gevestigd voedingscoach/gewichtsconsulente/natuurvoedingsadviseur.
b. Cliënt: diegene aan wie door de voedingscoach/gewichtsconsulente advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
c. Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach/gewichtsconsulente wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set algemene voorwaarden aan cliënt ter hand is gesteld bij het aangaan van die betreffende overeenkomst.
2) De voedingscoach/gewichtsconsulente geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.
3) Niet alleen de voedingscoach/gewichtsconsulente, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door de voedingscoach/gewichtsconsulente zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 3. Basis
1) De voedingscoach/gewichtsconsulente kan met de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts een traject aangaan. In het laatste geval houdt de voedingscoach/gewichtsconsulente de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt geen verslag te doen aan de doorverwijzer.
2) Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld.
3) Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.
4) De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.
5) De voedingscoach/gewichtsconsulente draagt geen zorg voor declaratie bij de (zorg)verzekeraar van cliënt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de voedingscoach/gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk telefonisch 06-19626961 op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voedingscoach/gewichtsconsulente geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, wordt het consult als genoten aangemerkt en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

Artikel 5. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingscoach/gewichtsconsulente de cliënt schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach/gewichtsconsulente past ieder kalenderjaar de prijzen van de trajecten aan en behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden aan te bieden dan het huidige traject.

Artikel 6. Intellectueel eigendom
1) De voedingscoach/gewichtsconsulente behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt.
2) De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingscoach/gewichtsconsulente noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de cliënt), noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de voedingscoach verstrekt zijn.
3) Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt cliënt aan de voedingscoach/gewichtsconsulente een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 250,00 voor elke overtreding, onverminderd gehoudenheid tot betaling aan de voedingscoach/gewichtsconsulent van een volledige schadevergoeding te dezer zake indien dit meer zou zijn dan gemeld boetebedrag.

Artikel 7. Betaling
1) De cliënt krijgt één factuur van het traject. Trajecten, samengesteld door de voedingscoach/gewichtsconsulente, dienen binnen de op de factuur gestelde termijn, ineens, betaald te worden.
2) Als betaling van de factuur binnen de termijn uitblijft behoudt de voedingscoach/gewichtsconsulente zich uitdrukkelijk het recht voor verdere voortzetting van het traject op te schorten.

Artikel 8. Looptijd en afbreken traject
1) Een traject verloopt 6 maanden na de datum waarop het eerste inhoudelijke consult heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen. Na verloop van deze termijn vervalt aanspraak op niet-genoten diensten.
2) Trajecten kunnen slechts tussentijds worden gestopt voor zover de wet hier grond voor biedt.
3) Enkel indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de voedingscoach/gewichtsconsulente wordt een redelijk bedrag terugbetaald aan cliënt voor de consulten/diensten die niet werden genoten, met een maximum van € 75,- per niet-genoten consult.
4) Trajecten, waaronder begrepen de consulten, zijn niet deelbaar of overdraagbaar.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1) De voedingscoach/gewichtsconsulente heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
2) Indien de nakoming naar verwachting langer dan redelijk of blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen tegen een redelijke vergoeding van de niet-genoten diensten/consulten, met een maximum van € 75,- per consult.
3) Cliënt heeft in geen geval recht op vergoeding van de ten gevolge van een dergelijke ontbinding geleden gevolgschade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1) Het advies van de voedingscoach/gewichtsconsulente is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach/gewichtsconsulente sluit elke aansprakelijkheid ter uit zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen voor zover de voedingscoach/gewichtsconsulent daartegen niet verzekerd is, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach.
2) Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
3) Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach/gewichtsconsulente nimmer aansprakelijk.
4) Indien de verzekeraar van de voedingscoach/gewichtsconsulente om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach/gewichtsconsulente te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de voedingscoach/gewichtsconsulente verzekerd is.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
1) Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voedingscoach/gewichtsconsulente is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.
2) Indien en voor zover toepassing van lid 1 van dit artikel in een specifiek geval ertoe leidt dat een andere rechter bevoegd is dan de rechter die bevoegd zou zijn volgens de wet, dan is het aan cliënt om binnen één maand nadat de voedingscoach/consulente een schriftelijk beroep doet op dit artikel, te verzoeken om beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

× Waar kan ik je mee helpen?